Skip Navigation

Select Language

PODMÍNKY

POUŽÍVÁNÍ

 

 

Všeobecné podmínky používání následujících webových stránek a jejich podsekcí:

www.drivparts.com/cs-cz/ ; www.beruparts.eu ; www.championautoparts.cz ; www.ferodo.cz ; www.jurid.com ; www.moogparts.cz
 monroe.com/en-eu/
 https://garagegurus.tech/cs-cz

 

Chcete-li si vytisknout tyto všeobecné podmínky, klikněte sem.

Kopii těchto všeobecných podmínek si můžete stáhnout kliknutím sem.

 

1. Oblast působnosti

Každá z výše uvedených webových stránek (dále jednotlivě jen „webová stránka“) je webovou stránkou společnosti Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V. zapsané u rejstříkového soudu v Antverpách pod registračním číslem BE 0452.101.063 se sídlem v belgickém Kontichu a obchodní adresou Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgie, DIČ BE 0452.101.063 (dále jen „DRiV“).

Níže popsané všeobecné podmínky (dále jen „všeobecné podmínky“) se vztahují na používání webových stránek uživatelem (dále jen „uživatel“), pokud konkrétní část výslovně neodkazuje výhradně na jinou webovou stránku nebo její podsekci.

2.  Rozsah služeb

Společnost DRiV se snaží informace na těchto webových stránkách neustále aktualizovat a přizpůsobovat. Společnost DRiV si vyhrazuje právo upravovat, omezovat nebo odstraňovat určité informace (dočasně nebo trvale) bez předchozího upozornění, přičemž další používání webových stránek po takové změně ze strany uživatele se považuje za souhlas s touto změnou. Společnost DRiV nezaručuje uživateli přístup k určitým informacím.

3. Povinnosti uživatele

3.1 Návštěvou nebo používáním těchto webových stránek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími právními upozorněními, prohlášeními o vyloučení odpovědnosti a zásadami obsaženými na těchto webových stránkách.  

Uživatel se zavazuje zejména zdržet se

  • porušování platných zákonných předpisů,
  • narušování nebo přetěžování funkčnosti nebo dostupnosti těchto webových stránek jejich zneužitím nebo nesprávným používáním,
  • manipulace s daty, odeslání nebo umístění dat, jež by mohlo vést k poškození práv jakékoli třetí strany.

3.2 Uživatel je povinen vhodnými opatřeními zajistit, aby se při používání webových stránek nešířily nebo nevkládaly škodlivé programy nebo jejich části, jako jsou například viry, trojské koně nebo červi.

3.3  Uživatel je povinen neprodleně informovat společnost DRiV o nesprávných prezentacích nebo odchylkách informací uvedených na těchto webových stránkách.

3.4 V případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných podmínek je společnost DRiV podle vlastního uvážení oprávněna:

  • s okamžitou platností ukončit váš přístup na webové stránky; a/nebo,
  • jste-li zákazníkem společnosti DRiV, ukončit s vámi smlouvu z přiměřeného důvodu.

4. Dostupnost webových stránek

Společnost DRiV vynaloží veškeré úsilí, aby uživateli umožnila trvalý přístup na webové stránky. I přesto je však možné dočasné přerušení provozu nebo omezení přístupu z důvodu údržby, změn, rozšíření nebo vkládání dalšího obsahu, v důsledku poruch systému na internetu nebo zásahu vyšší moci. Společnost DRiV proto nezaručuje jistotu dostupnosti těchto webových stránek a neodpovídá za úplný nebo částečný výpadek dostupnosti.

5. Autorská práva

Obsah prezentovaný v rámci webových stránek je chráněn autorskými právy, právy autorů a souvisejícími právy, případně podléhá jiným právům k duševnímu vlastnictví nebo obchodním ochranným právům. Struktura a obsah těchto webových stránek (tj. zejména text, grafika, audio nebo video soubory apod.) nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti DRiV (nebo příslušného držitele práv) zcela ani částečně kopírovány, šířeny, nabízeny k veřejnému přístupu ani používány žádným jiným způsobem, který překračuje běžné používání webových stránek nebo obsahu webových stránek pro vlastní potřeby. Zejména není povoleno používat informace nebo obsah těchto webových stránek uživatelem pro jeho vlastní obchodní účely.

6. Externí odkazy

Externí odkazy: Webové stránky obsahují některé hypertextové odkazy na jiné webové stránky a odkazy na jiné zdroje informací. Tyto odkazy a informační zdroje jsou uvedeny jako podpůrné informace. Tyto webové stránky a informace na nich obsažené nejsou pod kontrolou ani dohledem společnosti DRiV, nebyly námi kontrolovány a tyto všeobecné podmínky se na ně nevztahují. Společnost DRiV neposkytuje žádnou záruku kvality, zákonnosti, spolehlivosti a úplnosti informací obsažených na těchto webových stránkách. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v důsledku nahlédnutí do informací obsažených na těchto webových stránkách. Uvedení těchto odkazů neznamená schválení těchto webových stránek, jejich obsahu, jejich vlastníků ani jejich postupů a uživatel bere na vědomí, že společnost DRiV není odpovědná za obsah ani dostupnost těchto webových stránek třetích stran.

7. Odmítnutí záruk

7.1 Uživatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že webové stránky používá na vlastní riziko a nebezpečí. Webové stránky jsou poskytovány ve stavu „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, se všemi vadami a nedostatky.

7.2 Společnost DRiV se výslovně zříká všech záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně například záruk za skryté nebo vedlejší vady, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. V maximální míře dle platných právních předpisů společnost DRiV neposkytuje žádnou záruku, že

(i) webové stránky budou splňovat požadavky uživatele,

(ii) webové stránky budou mít nepřerušovaný chod, pružnou odezvu, budou bezpečné, bez chyb a virů,

(iii) informace, které lze získat při používání těchto webových stránek, budou přesné, úplné nebo spolehlivé.

7.3 Jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím těchto webových stránek je stahován na vlastní uvážení a riziko uživatele a uživatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svého počítačového systému nebo ztrátu dat, které mohou vzniknout v důsledku stažení jakéhokoli takového materiálu v souladu s níže uvedeným oddílem „omezení odpovědnosti“.

7.4 Výše uvedená omezení záruk nemusí být povolena ve všech jurisdikcích a těmito omezeními nejsou dotčena závazná práva uživatele podle platných zákonů.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 Společnost DRiV odpovídá pouze za zranění nebo ztráty způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na újmu na zdraví, životě či ztrátu končetiny ani na porušení povinnosti, která je důležitá k dosažení účelu této smlouvy, na kterou se uživatel může důvodně spoléhat a která určuje základní charakter této smlouvy (dále jen „základní povinnost“). Pokud společnost DRiV poruší základní povinnost pouze z nedbalosti, je výše škody omezena na typickou a předvídatelnou částku.

8.2  S výhradou omezení uvedených v článku 8.1 těchto všeobecných podmínek, v maximální míře přípustné dle platných právních předpisů uživatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost DRiV ani žádný z jejích dodavatelů nebo zaměstnanců v žádném případě neodpovídá za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně například škod vyplývajících ze ztráty používání, dat, zisků, obchodu, příležitostí, dobrého jména, klientely, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo výkonem softwaru, dokumentů, poskytováním nebo neposkytováním služeb, zpožděním nebo přerušením přístupu k webovým stránkám, počítačovým virem, selháním nebo poruchou vašich systémů vzniklou v souvislosti s používáním webových stránek uživatelem, nepřesným obsahem nebo opomenutím nebo jinými nehmotnými ztrátami, jakož i nároky třetích stran (i když byla společnost DRiV na možnost vzniku takových škod upozorněna), které vyplývají z nároků na základě záruky, smlouvy, občansko-právního deliktu, nedbalosti (včetně hrubé nedbalosti), skrytých nebo vedlejších vad, přísné odpovědnosti a jakékoli jiné právní teorie.

8.3 Tímto omezením odpovědnosti se neomezuje odpovědnost společnosti DRiV za její vlastní úmyslnou nedbalost nebo podvod nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů, a nejsou jím dotčena povinná práva uživatele jako spotřebitele podle platných právních předpisů.

8.4 Společnost DRiV v maximální míře přípustné dle platných právních předpisů neodpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními za škody, které jsou způsobeny škodlivým jednáním nebo instalací uživatelů, a za škody, které jsou způsobeny úmyslně, hrubou nedbalostí nebo nedbalostí při instalaci dílů společnosti DRiV prostřednictvím uživatelů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společnost DRiV je oprávněna kdykoli změnit a/nebo doplnit tyto všeobecné podmínky zasláním pozměněné verze podmínek na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem, přičemž oznamovací lhůta je šestitýdenní. Nevyjádří-li uživatel svůj nesouhlas se změněnou nebo doplněnou verzí všeobecných podmínek do šesti týdnů od přijetí, vstupují pozměněné všeobecné podmínky v platnost. V upozornění na změny je uživatel výslovně informován na právo nesouhlasu. V případě závažného důvodu, zejména pokud je změna všeobecných podmínek nezbytná k zajištění dodržování právních předpisů ze strany společnosti DRiV, může společnost DRiV smlouvu vypovědět s udáním důvodu.

9.2 Přestože jsou tyto webové stránky přístupné po celém světě, ne všechny produkty nebo služby uvedené na webových stránkách mohou být dostupné ve všech zeměpisných lokalitách. Společnost DRiV si vyhrazuje právo omezit poskytování jakéhokoli produktu nebo služby kterékoli osobě, společnosti nebo zeměpisné lokalitě v souladu s platnými právními předpisy.

9.3 Webové stránky byly vytvořeny a jsou provozovány podle belgického práva, pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak. Tyto všeobecné podmínky a veškeré smluvní i mimosmluvní (včetně předsmluvních) záležitosti související s jejich uzavřením, platností, výkladem, vymáháním, plněním a ukončením se vykládají a řídí belgickým právem, a to v rozsahu, v jakém není belgické právo nadřazeno platným závazným právním předpisům, např. zákonům na ochranu spotřebitele, které byste povinně využívali.

9.4 Bez újmy na vašich zákonných právech podle platných právních předpisů na postoupení jakýchkoli nároků jiným příslušným soudům budou veškeré spory vzniklé mezi stranami v souvislosti s těmito všeobecnými podmínkami, používáním webových stránek a/nebo jakýmikoli smluvními či mimosmluvními (včetně předsmluvních) záležitostmi v souvislosti s jejich uzavřením, platností, výkladem, vymáháním, plněním a ukončením podléhat výlučné pravomoci soudů v Bruselu v Belgii.

9.5 Bude-li kterékoli ustanovení těchto všeobecných podmínek shledáno příslušným soudem neplatným, nebude mít neplatnost takového ustanovení vliv na platnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek, která zůstávají v platnosti i nadále. Žádné zřeknutí se některé z těchto všeobecných podmínek se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se takové podmínky nebo jakékoli jiné lhůty či podmínky.

10.  Právní upozornění

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgie
DIČ BE 0452.101.063
Zapsaný soud Antverpy
DIČ: BE 0452.101.063
Telefon: +32 3 450 83 10
E-mail: info@driv.com

11. Doplňující podmínky k využívání služeb Garage Gurus

11.1. Rozsah působnosti

11.1.1. Podmínky tohoto oddílu 11 se použijí jako doplněk ke všeobecným podmínkám uvedeným výše v tomto dokumentu, pokud uživatel využívá služby dostupné v podsekci „Garage Gurus“ na webových stránkách (dále jen „Garage Gurus“).

11.2.1. Stránka Garage Gurus je přístupná a její služby jsou dostupné pouze v souladu s ustanoveními tohoto oddílu 11.

11.2. Registrace a přístup do Garage Gurus Online

11.2.1 Pouze používání služby Garage Gurus Online vyžaduje úspěšnou registraci uživatele na webových stránkách.

11.2.2 Za účelem registrace zašle uživatel společnosti DRiV online požadavek tak, že do registračního okna vloží požadované údaje nezbytné k registraci. Všechny údaje musí být úplné a správné. Před odesláním online požadavku musí uživatel vyjádřit svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.

11.2.3 Uživatel bude o úspěšné registraci informován e-mailem zaslaným na jím zadanou e-mailovou adresu. Po úspěšné registraci do služby Garage Gurus obdrží uživatel osobní přístupové údaje do služby Garage Gurus.

11.2.4 Přístup do Garage Gurus Online probíhá online prostřednictvím webových stránek nebo přes přímý odkaz poskytnutý společností DRiV. Při přihlašování musí uživatel vyplnit své osobní přihlašovací údaje do polí na přihlašovací obrazovce.

11.2.5 Přístup do služby Garage Gurus Online je bezplatný. Zpoplatněn však může být obecný přístup k internetu, přičemž tyto náklady nese uživatel.

11.2.6 Na registraci Garage Gurus neexistuje žádný nárok. Společnost DRiV si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout nebo zamítnout registraci k službě Garage Gurus, a to podle vlastního uvážení a bez udání důvodů.

11.2.7 Uživatelé mohou na požádání nahlédnout do svých údajů nebo je upravit prostřednictvím [support@gurusoncall.tech].

11.2.8 Uživatel je oprávněn kdykoli písemně nebo e-mailem požádat o vymazání svého přístupu ke službě Garage Gurus.

11.2.9 Naše zásady ochrany osobních údajů týkající se dalších informací o osobních údajích uživatele naleznete zde https://www.drivparts.com/cs-cz/about-us/privacy-statement.html   

11.3. Rozsah služeb Garage Gurus

11.3.1 Garage Gurus poskytuje uživatelům informace o svých produktech a službách, jako jsou například technické služby, novinky nebo školení (dále jen „Služby Garage Gurus“).

11.3.2  Všechny služby Garage Gurus mají pouze informativní charakter, což znamená, že nenahrazují formální školení, nutnost nahlížet do návodu k obsluze výrobku ani potřebu konzultovat instalaci nebo použití výrobku s vyškoleným mechanikem nebo jinou odpovídající kvalifikovanou osobou.

11.3.3 Společnost DRiV se zavazuje neustále optimalizovat a přizpůsobovat nabídku informací Garage Gurus. Společnost DRiV si vyhrazuje právo upravovat, omezovat nebo odstraňovat informace podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Společnost DRiV nezaručuje uživateli přístup k určitým informacím v Garage Gurus.

11.4. Povinnosti uživatele

11.4.1  Při registraci je uživatel povinen vyplnit úplně a pravdivě požadované údaje. Uživatel je povinen neprodleně informovat společnost DRiV o budoucích změnách nebo sám aktualizovat tyto údaje v rámci služby Garage Gurus.

11.4.2 Přístupové údaje jsou považovány za důvěrné informace a je s nimi nakládáno jako s důvěrnými informacemi a v žádném případě nesmí být poskytnuty třetím stranám. V případě ztráty je uživatel povinen přístupové údaje neprodleně změnit nebo požádat společnost DRiV o jejich změnu, pokud existuje podezření, že přístupové údaje mohou být v držení neoprávněných třetích osob.

11.4.3  Přístupové údaje uživatele smí používat pouze uživatel a za žádných okolností nesmějí být předány jiným osobám.

11.4.4  Společnost DRiV je oprávněna dočasně nebo trvale zablokovat a/nebo zrušit přístup Uživatele do Garage Gurus, pokud uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze všeobecných podmínek.

11.5. Prezentace výrobku

11.5.1  Produkty prezentované na webových stránkách jsou prezentovány „tak, jak jsou“, aniž by společnost DRiV poskytovala jakoukoli záruku za dostupnost nebo použitelnost prezentovaného produktu pro určitý nebo předpokládaný účel.

11.5.2  V případě vzájemného porovnávání různých produktů nepřebírá společnost DRiV žádnou záruku zejména za skutečnost, že všechny porovnávané produkty jsou opravdu k dispozici, nebo - v případě funkční srovnatelnosti produktů - za to, že jsou srovnatelné i další vlastnosti nebo schopnosti porovnávaných produktů.