Skip Navigation

Wybierz język

WARUNKI

UŻYTKOWANIA

 

 

Ogólne warunki korzystania z następujących stron internetowych i podstron:

www.drivparts.com/pl-pl/ ; www.beruparts.pl ; www.championautoparts.pl ; www.ferodo.pl ; www.jurid.pl ; www.moogparts.pl ;  monroe.com/pl-pl/ ; https://garagegurus.tech/pl-pl

 

Aby wydrukować niniejsze Warunki i postanowienia, kliknij tutaj.

Aby pobrać kopię niniejszych Warunków i postanowień, kliknij tutaj.

 

1. Zakres stosowania

Każda z wymienionych powyżej stron internetowych (zwana dalej indywidualnie „Stroną”) jest stroną internetową firmy Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V. zarejestrowanej w sądzie rejestrowym w Antwerpii pod numerem rejestracyjnym nr ref. BE 0452.101.063 z siedzibą w Kontich, Belgia i o adresie prowadzenia działalności Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia, VAT-ID BE 0452.101.063 (zwanej dalej „DRiV”).

Ogólne warunki i postanowienia opisane poniżej (zwane dalej „Warunkami i postanowieniami”) mają zastosowanie do korzystania z witryny przez użytkownika (zwanego dalej “Użytkownikiem”), chyba że konkretny rozdział wyraźnie odnosi się wyłącznie do innej strony internetowej lub jej podrozdziału.

2. Zakres usługi

DRiV dokłada wszelkich starań, aby stale aktualizować i dostosowywać informacje zawarte na tej stronie internetowej. DRiV zastrzega sobie prawo do dostosowania, ograniczenia lub usunięcia pewnych informacji (tymczasowo lub na stałe) bez wcześniejszego powiadomienia, przy czym dalsze korzystanie z witryny po takiej zmianie przez Użytkownika będzie uważane za akceptację zmiany. DRiV nie gwarantuje użytkownikowi dostępu do określonych informacji.

3. Obowiązki użytkownika

3.1 Odwiedzając lub korzystając z tej strony internetowej, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i postanowienia, Politykę prywatności oraz wszystkie inne informacje prawne, zastrzeżenia i zasady zawarte na tej stronie.  

W szczególności użytkownik powinien powstrzymać się od:

  • naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów ustawowych,
  • pogorszenia lub przeciążenia funkcjonalności lub dostępności tej strony internetowej poprzez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie,
  • manipulowania, wysyłania lub zamieszczania danych, w rezultacie czego może dojść do naruszenia praw strony trzeciej.

3.2 Za pomocą odpowiednich środków użytkownik zapewni, że żadne szkodliwe programy lub części programów, takie jak wirusy, trojany lub robaki nie będą rozprzestrzeniane lub wprowadzane poprzez korzystanie ze strony internetowej.

3.3 Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować DRiV o nieprawidłowej prezentacji lub odchyleniach od informacji przedstawionych na tej stronie.

3.4 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków DRiV może według własnego uznania:

  • uniemożliwić Twój dostęp do strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym; i/lub,
  • jeśli jesteś klientem DRiV, wypowiedzieć umowę z Tobą z uzasadnionej przyczyny.

4. Dostępność strony internetowej

DRiV dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi stały dostęp do Strony internetowej. Jednak możliwe są przerwy w świadczeniu usługi lub ograniczenia dostępu na skutek prac serwisowych, modyfikacji, rozbudowy albo wprowadzania dodatkowej zawartości lub na skutek usterek systemu w Internecie albo w przypadku siły wyższej. DRiV nie gwarantuje zatem pewnej dostępności tej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe uniemożliwienie pewnej dostępności.

5. Prawa autorskie

Treści prezentowane w ramach Strony internetowej są chronione prawem autorskim, prawami autorskimi i prawami pokrewnymi lub podlegają innym prawom własności intelektualnej lub handlowym prawom ochronnym. Struktura i zawartość tej strony internetowej (tzn. w szczególności tekst, grafika, pliki audio lub wideo i podobne) nie może być w całości lub częściowo kopiowana, rozpowszechniana, wykorzystywana w celu publicznego udostępniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywana, który wykracza poza zwyczajową miarę korzystania ze strony internetowej lub jej zawartości na własny użytek bez uprzedniej pisemnej zgody DRiV (lub odpowiedniego posiadacza praw). W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie przez użytkownika informacji lub treści zawartych na niniejszej stronie internetowej do własnych celów biznesowych.

6. Zewnętrzne łącza

Zewnętrzne łącza: Witryna zawiera pewne hiperłącza do innych stron internetowych oraz odniesienia do innych źródeł informacji. Te łącza i źródła informacji są podane jako informacje. Te strony internetowe i informacje na nich zawarte nie są kontrolowane ani nadzorowane przez DRiV i nie zostały przez nas sprawdzone, a niniejsze Warunki i postanowienia nie mają do nich zastosowania. DRiV nie gwarantuje jakości, legalności, wiarygodności i kompletności informacji zawartych na tych stronach. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku zapoznania się z informacjami zawartymi na tych stronach. Udostępnienie tych łączy nie oznacza poparcia dla tych stron, ich treści, ich właścicieli lub ich praktyk, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że DRiV nie jest odpowiedzialny za treść lub dostępność tych stron internetowych osób trzecich.

7. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

7.1 Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i niebezpieczeństwo. Strona internetowa jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna”, ze wszystkimi wadami i usterkami.

7.2 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo DRiV wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących wad ukrytych lub utajonych, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo DRiV nie gwarantuje, że

(i) strona będzie spełniać wymagania użytkownika,

(ii) strona będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie, bezbłędnie lub bez wirusów

(iii) informacje, które można uzyskać w wyniku korzystania ze strony będą dokładne, wyczerpujące lub wiarygodne.

7.3 Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem strony internetowej są wykonywane według własnego uznania i na własne ryzyko użytkownika, a użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów zgodnie z sekcją “ograniczenie odpowiedzialności” poniżej.

7.4 Powyższe ograniczenia gwarancji mogą nie być dozwolone we wszystkich jurysdykcjach, a ograniczenia te w szczególności pozostają bez uszczerbku dla obowiązkowych praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

8.1 DRiV ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które zostały spowodowane przez rażące zaniedbanie lub umyślnie. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do obrażeń ciała lub utraty zdrowia, życia lub kończyn, ani do naruszenia obowiązku, który jest istotny dla osiągnięcia celu niniejszej umowy, na którym użytkownik może w uzasadniony sposób polegać i który określa podstawowy charakter niniejszej umowy („obowiązek kardynalny”). Jeśli DRiV naruszy kardynalny obowiązek tylko przez zwykłe zaniedbanie, to wysokość odszkodowania będzie ograniczona do typowej i przewidywalnej kwoty.

8.2 Z zastrzeżeniem ograniczeń podanych w punkcie 8.1 niniejszych warunków, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że w żadnym wypadku DRiV ani żaden z jego wykonawców lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe szkody, w tym między innymi za szkody wynikające z utraty możliwości korzystania, danych, zysków, działalności gospodarczej, możliwości, dobrej woli, klienteli, wynikające z lub w związku z korzystaniem lub działaniem oprogramowania, dokumentów, świadczeniem lub brakiem świadczenia usług, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do strony internetowej, wirusem komputerowym, awarią lub wadliwym działaniem systemów użytkownika, powstałymi w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej, niedokładną treścią lub pominięciem, lub innymi stratami niematerialnymi, jak również roszczeniami osób trzecich (nawet jeśli DRiV został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikającymi z roszczeń opartych na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym, zaniedbaniu (w tym rażącym zaniedbaniu), wadach ukrytych lub utajonych, ścisłej odpowiedzialności i każdej innej teorii prawnej.

8.3 To ograniczenie odpowiedzialności nie ogranicza odpowiedzialności DRiV za własne umyślne zaniedbanie lub oszustwo, lub innej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem i nie narusza obowiązkowych praw użytkownika jako konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem.

8.4 DRiV nie odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi w najszerszym zakresie za szkody, które powstały w wyniku złośliwego zachowania lub instalacji użytkowników oraz za szkody, które powstały w wyniku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub zaniedbania przy instalacji części DRiV przez użytkowników.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Firma DRiV jest uprawniona w każdej chwili do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych Warunków i postanowień z sześciotygodniowym okresem wypowiedzenia poprzez przesłanie zmienionej wersji Warunków i postanowień na adres e-mail podany przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie zakwestionuje poprawionych lub uzupełnionych warunków w ciągu sześciu tygodni od ich otrzymania, poprawione warunki i postanowienia stają się wiążące. Wyraźnie zwraca się uwagę użytkownika na prawo do sprzeciwu w zgłoszeniu poprawki. W przypadku zaistnienia ważnego powodu, w szczególności gdy zmiana warunków umowy jest konieczna dla zapewnienia przestrzegania prawa przez DRiV, firma DRiV może wypowiedzieć umowę z ważnego powodu.

9.2 Strona internetowa jest dostępna na całym świecie, ale nie produkty lub usługi omawiane na stronie internetowej mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Firma DRiV zastrzega sobie prawo do ograniczenia udostępniania produktów lub usług dowolnej osobie, firmie lub lokalizacji geograficznej, zgodnie z obowiązującym prawem.

9.3 Strona została stworzona i jest obsługiwana zgodnie z prawem belgijskim, chyba że obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej. Niniejsze Warunki i postanowienia oraz wszelkie kwestie umowne i pozaumowne (w tym przedumowne) związane z ich zawarciem, ważnością, interpretacją, egzekwowaniem, wykonaniem i rozwiązaniem są interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem belgijskim i podlegają mu w zakresie, w jakim prawo belgijskie nie jest nadrzędne w stosunku do obowiązującego prawa, np. prawa ochrony konsumenta, z którego obowiązkowo korzystasz.

9.4 Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa do kierowania wszelkich roszczeń do innych właściwych sądów, wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami i postanowieniami, korzystaniem ze Strony internetowej i/lub wszelkimi kwestiami umownymi lub pozaumownymi (w tym przedumownymi) w związku z ich zawarciem, ważnością, interpretacją, egzekwowaniem, wykonaniem i zakończeniem będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli, Belgia.

9.5 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków i postanowień zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków i postanowień, które pozostają w pełnej mocy i są skuteczne. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków i postanowień nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku lub postanowienia.

10. Nota prawna

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgia
Nr rej. BE 0452.101.063
Registered Court Antwerp
VAT ID: BE 0452.101.063
Telefon: +32 3 450 83 10
E-mail: info@driv.com

11. Dodatkowe warunki korzystania z usług w serwisie Garage Gurus

11,1.     Zakres stosowania

11.1.1.     Postanowienia niniejszego punktu 11 obowiązują dodatkowo względem Warunków i postanowień określonych powyżej w niniejszym dokumencie, jeśli użytkownik korzysta z usług dostępnych w podsekcji „Garage Gurus” strony internetowej (dalej „Garage Gurus”).

11.1.2. Serwis Garage Gurus może być dostępny, a jego usługi są dostępne wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 11.

112. Rejestracja i dostęp do Garage Gurus Online

11.2.1 Korzystanie z Garage Gurus Online wymaga pomyślnej rejestracji użytkownika na stronie internetowej.

11.2.2 W celu rejestracji użytkownik powinien wysłać zapytanie online do DRiV, wprowadzając w oknie rejestracji dane niezbędne do rejestracji. Wszystkie dane muszą być kompletne i poprawne. Przed wysłaniem zapytania online użytkownik powinien zaakceptować niniejsze Warunki i postanowienia.

11.2.3 Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o udanej rejestracji, który zostanie wysłany na podany przez niego adres e-mail. Po udanej rejestracji w Garage Gurus użytkownik otrzyma osobiste dane dostępowe do Garage Gurus.

11.2.4 Dostęp do Garage Gurus Online odbywa się online poprzez stronę internetową lub bezpośrednie łącze dostarczone przez DRiV. Aby się zalogować, użytkownik musi wprowadzić swoje osobiste dane dostępowe w polach widocznych na ekranie logowania.

11.2.5 Dostęp do Garage Gurus Online jest bezpłatny. Jednak ogólny dostęp do Internetu może wymagać poniesienia przez użytkownika wymaganych kosztów.

11.2.6 Nie ma roszczenia o rejestrację dla Garage Gurus. DRiV zastrzega sobie prawo do odmowy lub odrzucenia rejestracji dla Garage Gurus w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez podania przyczyny.

11.2.7 Użytkownik ma możliwość wglądu lub modyfikacji swoich danych na żądanie poprzez [support@gurusoncall.tech].

11.2.8 Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego dostępu do Garage Gurus w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

11.2.9 Nasza polityka prywatności dotycząca dalszych informacji w odniesieniu do danych osobowych użytkownika znajduje się tutaj https://www.drivparts.com/pl-pl/about-us/privacy-statement.html   

11,3. Zakrs usługi Garage Gurus

11.3.1 Garage Gurus udostępnia użytkownikom informacje o swoich produktach i usługach, takich jak serwis techniczny, aktualności i szkolenia (dalej „Usługi Garage Gurus”).

11.3.2 Wszystkie usługi Garage Gurus mają jedynie charakter informacyjny, co oznacza, że nie zastępują one żadnego formalnego szkolenia, potrzeby zapoznania się z instrukcją obsługi produktu lub potrzeby skonsultowania się z przeszkolonym mechanikiem lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobą w celu zainstalowania lub korzystania z produktu.

11.3.3 DRiV zobowiązuje się do ciągłego optymalizowania i dostosowywania oferty informacyjnej Garage Gurus. DRiV zastrzega sobie prawo do dostosowania, ograniczenia lub usunięcia informacji bez uprzedniego powiadomienia według własnego uznania. DRiV nie gwarantuje użytkownikowi dostępu do określonych informacji w Garage Gurus.

11,4. Obowiązki użytkownika

11.4.1 Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania kompletnych i prawidłowych danych. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania DRiV o przyszłych zmianach lub do samodzielnej aktualizacji danych w ramach Garage Gurus.

11.4.2 Dane dostępowe są uznawane i traktowane jako informacje poufne i w żadnym wypadku nie mogą być ujawniane stronom trzecim. W przypadku utraty danych dostępowych użytkownik musi natychmiast je zmienić lub zwrócić się do firmy DRiV o zmianę danych dostępowych, jeśli występuje podejrzenie, że nieupoważnione strony trzecie mogą być w posiadaniu danych dostępowych.

11.4.3 Dane dostępowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie przez użytkownika i w żadnym wypadku nie mogą być udostępniane innym osobom.

11.4.4 DRiV ma prawo do zablokowania i/lub usunięcia dostępu użytkownika do Garage Gurus czasowo lub na stałe, jeśli użytkownik naruszy swoje obowiązki wynikające z Warunków i postanowień.

11,5. Prezentacja produktu

11,5. 1 Produkty przedstawione w witrynie internetowej są przedstawiane „tak jak są” i firma DRiV nie zapewnia żadnej gwarancji w związku z prezentacją w zakresie dostępności lub przydatności przedstawionego produktu do określonego lub rozumianego celu.

11.5.2 Jeśli różne produkty są porównywane z innymi produktami, firma DRiV w szczególności nie udziela żadnej gwarancji na to, że wszystkie porównywane produkty są faktycznie dostępne lub – w przypadku funkcjonalnej porównywalności produktów – że właściwości lub charakterystyka parametrów porównywanych produktów jest również porównywalna wzajemnie z danymi produktami.