Skip Navigation

Selecteer taal

GEBRUIKS-

VOORWAARDEN

 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de volgende websites en subsecties daarvan:

www.drivparts.com/nl-nl/ ; www.beruparts.nl ; www.championautoparts.nl ; www.ferodo.nl ; www.jurid.nl ; www.moogparts.nl
 aftermarket.monroe.com/nl-nl/
 https://garagegurus.tech/nl-nl

 

Om deze voorwaarden af te drukken, klik hier.

Om een kopie van deze voorwaarden te downloaden, klik hier.

 

1. Toepassingsgebied

Elk van de hierboven vermelde websites (hierna individueel aangeduid als "Website") is de website van Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V., geregistreerd bij de rechtbank van Antwerpen onder het registratienummer Ref. Nr. BE 0452.101.063 met maatschappelijke zetel te Kontich, België en kantooradres Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België, BTW-ID BE 0452.101.063 (hierna te noemen "DRiV").

De hieronder beschreven algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op het gebruik van de Website door de gebruiker (hierna "Gebruiker" genoemd), tenzij een specifieke sectie uitdrukkelijk uitsluitend verwijst naar een andere website of een subsectie van een andere website.

2. Omvang van de dienstverlening

DRiV doet al het mogelijke om de informatie op deze Website voortdurend te actualiseren en aan te passen. DRiV behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te beperken of te verwijderen (tijdelijk of permanent), terwijl het voortgezette gebruik van de Website na een dergelijke wijziging door de Gebruiker wordt beschouwd als aanvaarding van de wijziging. DRiV garandeert de Gebruiker geen toegang tot bepaalde informatie.

3. Verplichtingen van de gebruiker

3.1 Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, het Privacybeleid en alle andere wettelijke kennisgevingen, disclaimers en beleidslijnen die op deze Website staan.  

In het bijzonder zal de Gebruiker zich onthouden van

  • schending van toepasselijke wettelijke voorschriften,
  • belemmering van de functionaliteit of beschikbaarheid van deze Website of overbelasting door misbruik of door oneigenlijk gebruik,
  • manipuleren, versturen of plaatsen van gegevens waardoor de rechten van een derde worden aangetast.

3.2 Door middel van passende maatregelen dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat er geen schadelijke programma's of delen van programma's, zoals virussen, trojans of wormen, worden verspreid of ingevoerd door zijn gebruik van de Website.

3.3 De gebruiker dient DRiV onverwijld op de hoogte te stellen van onjuiste weergaven of afwijkingen van de op deze Website gepresenteerde informatie.

3.4 In geval van overtreding van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan DRiV naar eigen goeddunken:

  • uw toegang tot de Website met onmiddellijke ingang beëindigen; en/of,
  • indien u klant bent van DRiV, de overeenkomst met u beëindigen wegens een redelijke grond.

4. Beschikbaarheid van de website

DRiV zal zich inspannen om de Gebruiker blijvend toegang te verlenen tot de Website. Bedrijfsonderbrekingen of toegangsbeperkingen ten gevolge van onderhoud, wijzigingen, uitbreidingen of de invoer van extra inhoud of ten gevolge van systeemimmanente storingen op het internet of in geval van overmacht zijn echter mogelijk. DRiV garandeert dan ook geen zekere beschikbaarheid van deze Website en is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitvallen van een zekere beschikbaarheid.

5. Auteursrecht

De inhoud die in het kader van de Website wordt gepresenteerd, wordt beschermd door auteursrechten en naburige rechten, of is onderworpen aan andere intellectuele eigendomsrechten of commerciële beschermingsrechten. De structuur en de inhoud van deze Website (d.w.z. met name tekst, grafische voorstellingen, audio- of videobestanden en dergelijke) mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DRiV (of van de desbetreffende rechthebbende) niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verspreid, voor publiek toegankelijk worden gemaakt of op enige andere wijze worden gebruikt die verder gaat dan de gebruikelijke maatstaf voor gebruik van de Website of de inhoud van de Website voor eigen gebruik. In het bijzonder is het gebruik van informatie of inhoud van deze Website door de Gebruiker voor zijn eigen zakelijke doeleinden niet toegestaan.

6. Externe links

Externe links: De Website bevat een aantal hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden ter informatie verstrekt. Deze websites en de informatie op deze websites vallen niet onder de controle of het toezicht van DRiV en zijn niet door ons gecontroleerd en deze Voorwaarden zijn daarop niet van toepassing. DRiV biedt geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, legaliteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie die zich op deze websites bevindt. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van de informatie die zich op deze websites bevindt. Het aanbieden van deze links impliceert geen goedkeuring van deze websites, de inhoud ervan, hun eigenaars of hun praktijken, en de gebruiker erkent dat DRiV niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites van derden.

7. Afwijzing van garantie

7.1 de gebruiker begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het gebruik van de website voor eigen risico en gevaar is. De website wordt aangeboden op basis van "het gebodene" en "het beschikbare", met alle fouten en gebreken.

7.2 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst DRiV dan ook uitdrukkelijk alle garanties van welke aard af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garanties voor verborgen of latente gebreken, van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft DRiV geen garantie dat

(i) de website zal voldoen aan de eisen van de gebruiker,

(ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of virusvrij zal zijn

(iii) de informatie die kan worden verkregen door het gebruik van de website nauwkeurig, volledig of betrouwbaar zal zijn.

7.3 elk materiaal dat wordt gedownload of anderszins wordt verkregen via het gebruik van de website, gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico van de gebruiker, en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal in overeenstemming met de onderstaande paragraaf "beperking van aansprakelijkheid".

7.4 de bovenstaande beperkingen van garanties zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden toegestaan, en deze beperkingen doen met name geen afbreuk aan de dwingende rechten van de gebruiker krachtens de toepasselijke wetgeving.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 DRiV is slechts aansprakelijk voor letsel of schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of door opzet. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor letsel of verlies van gezondheid, leven of ledematen, of voor een schending van een verplichting die belangrijk is voor het bereiken van het doel van deze overeenkomst, waarop de gebruiker redelijkerwijs mag vertrouwen, en die het wezenlijke karakter van deze overeenkomst bepaalt ("kardinale verplichting"). Indien DRiV een kardinale verplichting louter door nalatigheid heeft geschonden, blijft het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat typisch en voorzienbaar is.

8.2 Behoudens de beperkingen vermeld in sectie 8.1 van de voorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, begrijpt de gebruiker uitdrukkelijk en stemt deze ermee in dat DRiV of een van haar contractanten of werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens, winst, zaken, kansen, goodwill, clientèle voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van software, documenten, levering van of het falen van de levering van diensten, vertragingen of onderbrekingen van de toegang tot de website, computervirussen, storingen of defecten in uw systemen die voortvloeien uit het gebruik van de website door de gebruiker, onjuiste inhoud of weglatingen, of andere immateriële verliezen, evenals vorderingen van derden (zelfs als DRiV op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van vorderingen op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid (inclusief grove nalatigheid), verborgen of verborgen gebreken, risicoaansprakelijkheid en elke andere wettelijke theorie.

8.3 Deze beperking van de aansprakelijkheid beperkt niet de aansprakelijkheid van DRiV voor zijn eigen opzettelijke nalatigheid of fraude, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving en doet geen afbreuk aan de dwingende rechten van de gebruiker als consument onder de toepasselijke wetgeving.

8.4 DRiV is, voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, niet aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die is veroorzaakt door kwaadwillig gedrag of installatie van gebruikers en voor schade die is veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of onachtzaamheid bij de installatie van onderdelen van DRiV, via gebruikers.

9. Slotbepalingen

9.1 DRiV is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen met een aankondigingstermijn van zes weken door toezending van een gewijzigde versie van de Voorwaarden aan het door de Gebruiker opgegeven emailadres. Indien de Gebruiker niet binnen zes weken na ontvangst bezwaar maakt tegen de gewijzigde of aangevulde voorwaarden, treden de gewijzigde voorwaarden in werking. De gebruiker wordt in de kennisgeving van de wijziging uitdrukkelijk gewezen op het recht van verzet. In geval van een dwingende reden, in het bijzonder indien de wijziging van de Voorwaarden noodzakelijk is om de naleving van de wet door DRiV te waarborgen, kan DRiV de Overeenkomst beëindigen wegens een dringende reden.

9.2 Hoewel de Website wereldwijd toegankelijk is, is het mogelijk dat niet alle producten of diensten die op de Website worden besproken, op alle geografische locaties beschikbaar zijn. DRiV behoudt zich het recht voor om de levering van elk product of dienst te beperken tot elke persoon, bedrijf, geografische locatie die zij wenst, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

9.3 De Website werd gecreëerd en wordt geëxploiteerd onder de wetten van België, behalve indien anders vereist door dwingende wettelijke bepalingen. Deze Voorwaarden en alle contractuele of niet-contractuele (met inbegrip van precontractuele) aangelegenheden in verband met hun totstandkoming, geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging zullen worden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met en beheerst door de wetten van België, voor zover de wetten van België niet worden overruled door toepasselijke dwingende wetten, bv. wetten inzake consumentenbescherming waarvan u verplicht gebruik zou maken.

9.4 Onverminderd uw verplichte rechten onder de toepasselijke wetgeving om eventuele vorderingen voor te leggen aan andere bevoegde rechtbanken, zal elk geschil dat tussen de partijen ontstaat als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden, het gebruik van de Website en/of elke contractuele of niet-contractuele (met inbegrip van precontractuele) aangelegenheid in verband met de sluiting, geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging ervan worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

9.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van een van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of een andere voorwaarde of voorwaarde.

10. Wettelijke kennisgeving

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, België
Ref. Nr. BE 0452.101.063
Geregistreerde Rechtbank Antwerpen
BTW ID: BE 0452.101.063
Telefoon: +32 3 450 83 10
E-mail: info@driv.com

11. Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de diensten op Garage Gurus

11.1. Toepassingsgebied

11.1.1. De bepalingen van deze sectie 11 zijn van toepassing naast de Algemene Voorwaarden die hierboven in dit document zijn vermeld, indien de Gebruiker gebruik maakt van de diensten die toegankelijk zijn op de subsectie "Garage Gurus" van een Website (hierna "Garage Gurus").

11.1.2. Garage Gurus is alleen toegankelijk en haar diensten zijn alleen beschikbaar in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11.

11.2. Registratie en toegang tot Garage Gurus Online

11.2.1 Alleen voor het gebruik van Garage Gurus Online is een succesvolle registratie van de Gebruiker op de Website vereist.

11.2.2 Ten behoeve van de registratie stuurt de gebruiker een online aanvraag naar DRiV door in het registratievenster de gevraagde gegevens in te voeren die noodzakelijk zijn voor de registratie. Alle gegevens moeten volledig en correct zijn. Alvorens de online aanvraag te verzenden, dient de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

11.2.3 De gebruiker wordt via e-mail op de hoogte gebracht van zijn succesvolle registratie, die naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Na succesvolle registratie voor Garage Gurus ontvangt de Gebruiker persoonlijke toegangsgegevens voor Garage Gurus.

11.2.4 Toegang tot Garage Gurus Online vindt online plaats via de Website of via een door DRiV verstrekte directe link. Om in te loggen moet de gebruiker zijn/haar persoonlijke toegangsgegevens invullen in de velden die op het inlogscherm worden getoond.

11.2.5 De toegang tot Garage Gurus Online is gratis. Er kunnen echter kosten verbonden zijn aan de algemene toegang tot Internet, die ten laste van de Gebruiker komen.

11.2.6 Er bestaat geen aanspraak op registratie voor Garage Gurus. DRiV behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen inschrijvingen voor Garage Gurus te weigeren of af te wijzen.

11.2.7 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om op verzoek zijn gegevens in te zien of te wijzigen via [support@gurusoncall.tech].

11.2.8 De Gebruiker kan te allen tijde schriftelijk of via e-mail verzoeken om verwijdering van zijn/haar toegang tot Garage Gurus.

11.2.9 Onze Privacy Policy met betrekking tot verdere informatie over de persoonlijke gegevens van de Gebruiker is te vinden op https://www.drivparts.com/nl-nl/about-us/privacy-statement.html

11.3. Garage Gurus' omvang van de dienstverlening

11.3.1 Garage Gurus verschaft de Gebruikers informatie over haar producten en diensten zoals technische diensten, nieuws & trainingen (hierna "Garage Gurus Diensten").

11.3.2 Alle diensten van Garage Gurus zijn louter informatief van aard, wat betekent dat ze niet in de plaats komen van enige formele opleiding, de noodzaak om een producthandleiding te raadplegen of de noodzaak om een opgeleide monteur of een ander dienovereenkomstig gekwalificeerd persoon te raadplegen om een product te installeren of te gebruiken.

11.3.3 DRiV zet zich in om het aanbod van informatie van Garage Gurus voortdurend te optimaliseren en aan te passen. DRiV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken informatie aan te passen, te beperken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. DRiV garandeert de gebruiker geen toegang tot bepaalde informatie in Garage Gurus.

11.4. Taken van de gebruiker

11.4.1 Bij registratie dient de gebruiker de nodige informatie volledig en correct in te vullen. De Gebruiker zal DRiV onverwijld op de hoogte stellen van toekomstige wijzigingen of zal zelf dergelijke gegevens binnen Garage Gurus bijwerken.

11.4.2 De toegangsgegevens worden beschouwd en behandeld als vertrouwelijke informatie en worden in geen geval aan derden bekendgemaakt. In geval van verlies dienen de toegangsgegevens onmiddellijk door de gebruiker te worden gewijzigd of dient de gebruiker DRiV te verzoeken deze te wijzigen, indien het vermoeden bestaat dat onbevoegde derden in het bezit van de toegangsgegevens kunnen zijn.

11.4.3 De toegangsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend door de gebruiker gebruikt en worden in geen geval aan andere personen bekendgemaakt.

11.4.4 DRiV is gerechtigd de toegang van de Gebruiker tot Garage Gurus tijdelijk dan wel definitief te blokkeren en/of te verwijderen indien de Gebruiker in strijd handelt met zijn verplichtingen uit de Voorwaarden.

11.5. Presentatie van het product

11.5.1 De op de website gepresenteerde producten worden gepresenteerd "zoals ze zijn" zonder dat DRiV door de presentatie enige garantie geeft voor de beschikbaarheid of de bruikbaarheid van het gepresenteerde product voor een bepaald of impliciet doel.

11.5.2 Indien verschillende producten met elkaar worden vergeleken, staat DRiV er in het bijzonder niet voor in dat alle met elkaar vergeleken producten daadwerkelijk beschikbaar zijn of - in het geval van een functionele vergelijkbaarheid van de producten - dat eventuele andere eigenschappen of capaciteitskenmerken van de vergeleken producten eveneens met elkaar vergelijkbaar zijn.